GDPR 


I.               Úvodní ustanovení
 
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Not Your Mummy, s.r.o., IČO: 06410626, se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“). Kontaktovat správce lze elektronickou poštou: balme@balme.cz
 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale řeší ji přímo on/a sám/sama.
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu fyzická osoba poskytla, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, souhlas fyzické osoby se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi fyzickou osobou a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
IV. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi fyzickou osobou a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 
VI. Práva dotčených osob
 
Za podmínek stanovených v GDPR má fyzická osoba právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů lze učinit písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek. Dále má fyzická osoba právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno její právo na ochranu osobních údajů.
 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zamezením přístupu nepovolaných osob jak fyzicky do prostor, kde se pracuje s osobními údaji v listinné podobě, tak i do všech počítačů i do datové sítě např. šifrováním komunikace (použitím https protokolu a zaheslováním přístupů).
 
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
 
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře fyzická osoba potvrzuje, že se seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu fyzická osoba potvrzuje, že byla seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň fyzické osobě zašle novou verzi těchto podmínek její e-mailovou adresu, kterou správci poskytl.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2023.