Obchodní podmínky


obchodní společnosti

Not Your Mummy, s.r.o. 

IČO: 06410626

se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218677

platné pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line internetového obchodu dodavatele provozovaném na webové stránce umístěné na internetové adrese www.balme.cz

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Not Your Mummy, s.r.o., IČO: 06410626, se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00 Praha 7 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218677 (dále jen „dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu dodavatele.


Internetový obchod je dodavatelem provozován na webové stránce umístněné na této internetové adrese http://www.balme.cz (dále jen „webová stránka“)


Člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“).


Zákazník uzavřením smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.


Ujednání odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v smlouvě. Odchylná ujednání v smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


Dodavatel je oprávněn kdykoliv změnit či doplnit znění těchto obchodních podmínek. Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

UZAVŘENÍ SMLOUVY


Smlouva je uzavíraná mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem je vymezen příslušnými právními předpisy a smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.


Uzavřením smlouvy vzniká dodavateli závazek odevzdat zboží/dodat službu zákazníkovi a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží/odebrat službu, zákazníkovi vzniká závazek zboží převzít/odebrat službu a zaplatit dodavateli cenu.


V případě, že zákazník nakupuje zboží a služby od dodavatele za účelem další distribuce třetím osobám, je povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu o zprostředkování podle platných právních předpisů, kterou mu za tímto účelem dá k dispozici dodavatel. Zákazník je v tomto případě povinen dodržovat veškerá ujednání smlouvy o zprostředkování, zejména nesmí na zakoupené zboží poskytovat slevu větší 5% z původní kupní ceny a ani jiné slevové akce. V případě porušení této povinnosti mu bude udělena sankce podle zvláštních ujednání ve smlouvě o zprostředkování.


Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za cestovné, poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


Zákazník má možnost uzavřít smlouvu s dodavatelem též na zboží a služby, které dodavatel dodá dle jeho individuálních preferencí specifikovaných v objednávce, popřípadě provedením úprav zboží z nabídky, a to za příplatek individuálně sjednaný v smlouvě.


Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a s poskytnutím služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a s poskytnutím služeb uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


Pro objednání zboží/služeb vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


objednávaném zboží/službách (objednávané položky „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
způsobu úhrady ceny zboží/služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží/dodávky služeb a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží/služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním a potvrzením objednávky dodavateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník dodavateli kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné.


Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).


Veškeré skutečnosti uváděné zákazníkem do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené smlouvy v případě souhlasu dodavatele s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti dodavatele splnit jakýkoliv požadavek zákazníka vyjádřený v objednávce, zašle dodavatel zákazníkovi nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky zákazníkem dodavateli a jejím následným potvrzením dodavatelem.


Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se detailně seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. 


Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká doručením a přijetím objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu zákazníka.


Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží/služeb dle smlouvy může zákazník uhradit dodavateli následujícími způsoby:

v hotovosti při osobním předání zboží/poskytnutí služeb dle ujednání v smlouvě (objednávce);
při dodání zboží v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 115-9938640237/0100, vedený u Komerční banka, a. s (dále jen „účet dodavatele“);

Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží/s cestovným u poskytnutí služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží/poskytnutím služeb.


Dodavatel nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.


V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží/dodání služeb. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.


V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.


Dodavatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním zboží/poskytnutím služby zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


Případné slevy nelze vzájemně kombinovat.


Dodavatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu.


 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují pouze na zákazníka, který je spotřebitelem.


Nejedná-li se o případ uvedený v §1837 občanského zákoníku či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle dodavateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.


Odstoupení od smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele.


V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy.


Odstoupí-li zákazník od smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od zákazníka přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady.


Odstoupí-li zákazník od smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.


Spotřebitel bere na vědomí, že odpovídá dodavateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.


Do doby převzetí zboží zákazníkem je dodavatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí dodavatel zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem v objednávce.


Ohledně poskytnutí služeb platí následující:


Od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb, lze odstoupit před jejím poskytnutím zákazníkovi, nejpozději však do 14 dnů od objednávky.


Nelze odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jestliže byla smlouva splněna s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Dodavatel sděluje zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,


Nelze odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby v místě určeném zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných služeb či dodání jiného než vyžádaného zboží.


Je-li společně se zbožím/službou poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.


 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ


Způsob doručení zboží určuje dodavatel, není-li v smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


Je-li dodavatel podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.


V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.


Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny ve zvláštních dodacích podmínkách dodavatele, jsou-li dodavatelem vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství a jakosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od zákazníka reklamované zboží.


Bližší podmínky odpovědnosti dodavatele za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky zákazníka z vad zboží, jsou detailně upraveny v reklamačním řádu dodavatele (dále jen „reklamační řád“). V tomto reklamačním řádu jsou rovněž detailněji upraveny nároky zákazníka, který je spotřebitelem, z vad zboží. Uzavřením smlouvy zákazník výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl zákazník dostatečným způsobem před uzavřením smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


Dodavatel není ve vztahu ke zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy (balme@balme.cz). Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle dodavatel na elektronickou adresu zákazníka.


Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.


Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

DORUČOVÁNÍ


Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).


Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou zákazníkem v objednávce.


Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Veškerá ujednání mezi dodavatelem a zákazníkem obsažená v smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.


Spory vzniklé mezi dodavatelem a zákazníkem lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník, který je spotřebitelem kontaktuje subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2. Pravidla pro řešení mimosoudních sporů jsou upravená zde: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/


 


Zákazník má možnost řešit svou stížnost mimosoudní cestou jak formulářem České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs, tak řešit svou stížnost on-line zde: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS


Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.


Kontaktní údaje dodavatele:


adresa pro doručování: Not Your Mummy, s.r.o.


adresa sídla: Osadní 869/32, Praha 7, Holešovice, 170 00


adresa elektronické pošty: balme@balme.cz


telefon: 774 024 350


Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 21.10.2022

REKLAMAČNÍ ŘÁD


obchodní společnosti

Not Your Mummy, s.r.o. 

IČO: 06410626

se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218677


platný pro nákup zboží prostřednictvím on-line internetového obchodu dodavatele provozovaném na webové stránce umístěné na internetové adrese www.balme.cz


 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek dodavatele a popisuje postup při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu dodavatele.


V případě, že se jedná o zákazníka, který je spotřebitelem, se práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i tímto reklamačním řádem. V případě, že se jedná o zákazníka, který není spotřebitelem ve smyslu příslušných právních předpisů, se práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Zákazník uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od dodavatele potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním Obchodních podmínek a tohoto Reklamačního řádu, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Zároveň zákazník bere na vědomí, že je povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém zákazník neposkytl požadovanou součinnost.


Převzetím zboží u zákazníka, který je spotřebitelem, se rozumí okamžik převzetí zboží spotřebitelem od dodavatele, resp. převzetí od dopravce. Převzetím zboží u zákazníka, který není spotřebitelem, se rozumí okamžik jeho předání dodavatelem zákazníkovi, resp. prvnímu přepravci.


Dodavatel vystavuje ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (fakturu) se všemi zákonem požadovanými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky. Na výslovnou žádost zákazníka, dodavatel poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává dodavatel namísto záručního listu zákazníkovi doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.


 

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení, případně na záručním listě a končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.


Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 24 měsíců.


Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí zákonná lhůta, zaniknou, nebyla-li uplatněna v této lhůtě.

PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Dodavatel odpovídá zákazníkovi za to, že předmět koupě je zákazníkovi odevzdán dodavatelem v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní dodavatel v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.


Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti.


Zákazník je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.


Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Zákazník dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše dle ujednání v kupní smlouvě. 


Reklamaci lze uplatnit u dodavatele na e-mailové adrese info@balme.cz s uvedením podrobného popisu závady a dostatečnými kontaktními údaji zákazníka a následným zasláním vadného zboží na adresu dodavatele: Osadní 869, Praha 7, Holešovice, 170 00


Na zásilce by mělo být viditelně uvedeno "REKLAMACE", ID číslo reklamace přidělené při oznámení reklamace prostřednictvím e-mailu dodavatele (online) a zpáteční adresa zákazníka. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) a rovněž doporučujeme přiložit kopii dokladu o zakoupení.

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE


Zákazníkovi, náleží při uplatnění práv z vadného plnění práva v závislosti na tom, zda vada způsobuje podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy.

jde-li o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Zákazník sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele, což však neplatí v případě, že zákazník žádal opravu vady, která se ukáže jako neproveditelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
jde-li o vadu, která je nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník měnit bez souhlasu dodavatele.

Neuplatní-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


Nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 občanského zákoníku, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


Je-li zákazníkem spotřebitel, o reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem, takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


Je-li zákazníkem podnikatel, dodavatel se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude zákazník podnikatel informován prostřednictvím e-mailu.


Dodavatel vydá zákazníkovi, který je spotřebitelem, písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem po přijetí reklamace; dále dodavatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.


Po vyřízení oprávněné reklamace se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se tato lhůta neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne tato lhůta běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl zákazník povinen věc převzít. O vyřízení reklamace je zákazník informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl již při nákupu.


Po vyřízení reklamace bude zboží automaticky zasláno zpět na adresu zákazníka.


 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Práva zákazníka vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.


Tento reklamační řád je platný ode dne 21.10.2022

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.